فتاتان تمارسان مع رجل اسود بعنف بل زوجها و جارها جوردي